Leértékelések

Üzletünk

Üzletünk

MAX8XL - Extra Méretű Férfiruházat
1181 Budapest, Üllői út 339.
1211 Budapest, Kossuth L. u. 30-46.

Adatkezelési nyilatkozat

Palányiné Babák Zsófia E.V.

Hatályos: 2018.05.24-től.

Tartalom:

1. Adatkezelő
2. Adatkezelésünk alapelvei
3. Személyes adatok kezelése
4. Kiszállítással összefüggő adatkezelés
5. Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése
6. Webáruház látogatók adatainak kezelése


1. ADATKEZELŐ

Név: Palányiné Babák Zsófia - Egyéni Vállalkozó 
Székhely és levelezési cím: 1182, Budapest Bánffyhunyad u. 1/b.
Telefonszám: +36 70/2589221
E-mailcím: info@8xlwebshop.hu
Vállalkozói igazolvány szám: 35729710
Adószám: 66529879-1-43
Kibocsátó okmányiroda megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-74515/2014.
A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő: Palányiné Babák Zsófia (Elérhetősége: zsofia_babak@yahoo.com)
Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: bEcommerce Kft.
1204 Bp. Alsó Határút 109. I/1.  Telefon: +36302223366

2. ADATKEZELÉSÜNK ALAPELVEI

2.1 A Palányiné Babák Zsófia E.V. - 8xlwebshop.hu által végzett adatkezelések egyes esetekben jogszabályi felhatalmazáson és kötelezettségen, más esetekben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A Szabályzatban minden általunk végzett adatkezeléssel összefüggésben egyedileg meghatározzuk az adatkezelés jogalapját.

 2.2 Személyes adatot kizárólag a Szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelésünk minden szakaszában meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljának, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 2.3 Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

 2.4 Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozóinkon és erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező hatóságokon kívüli harmadik fél részére nem adunk át és különösen nem teszünk ilyet ellenszolgáltatás fejében (adatbázis értékesítés kizártsága).

 2.5 Személyes adatok minden esetben csak közvetlenül az érintettől szerzünk be, így az adatok forrása minden esetben az érintett (adatbázis vásárlás kizártsága).

 2.6 Személyes adatok átadására irányuló hatósági megkeresés esetén csak a vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat által meghatározott legszűkebb körben, az adatigénylés jogszerűségének vizsgálatát követően adunk át személyes adatot az erre jogosult hatóság részére.

 2.7 Az INFOtv. tartalmazza az adatkezelés legfontosabb általános szabályait. Kérjük, amennyiben a jelen Szabályzat alapján nem válna egyértelművé az Ön számára a vonatkozó szabályozásunk, úgy az alábbi hivatkozás alatt található törvényt tekintse át, vagy kérdései tárgyában vegye fel velünk a kapcsolatot, illetve forduljon adatvédelmi kérdésekben jártas szakértőhöz. INFOtv. elérhetősége: http://www.naih.hu/jogszabalyok.html

 2.8 Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

3.  SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE


 
3.1 Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, email cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, bruttó vételára, színe, mérete, választott fizetési és szállítási mód adatai.

 3.2 Az adatkezelés célja: 8xlwebshop.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

 3.3 Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján, az ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük.

 3.4 Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.

 3.5 Adatátadás: házhozszállításhoz és átvételhez kapcsolódó utánvétes fizetési módozat választása esetén az Ön neve, címe, a megadott szállítási cím, telefonszáma, e-mail címe, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja az MPL futárszolgálat (Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

4.  KISZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 
4.1 Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, a küldemény bruttó vételára, a választott fizetési és szállítási mód adatai, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

 4.2 Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

 4.3 Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján, az ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük.

 4.4 Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.

 4.5 Adatátadás: házhozszállítás esetén a fenti adatokat átadjuk az MPL futárszolgálat (Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) felé. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. Az MPL futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik. A vásárló az MPL futárszolgálat üzleti feltételeinek rá vonatkozó rendelkezéseit házhozszállítás választása esetén a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja.

5.  REGSIZTRÁLT FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

 

5.1 Kezelt adatok köre: kiterjed a 3. fejezetben meghatározott webáruház vásárlói adatokra és a 4. fejezetben meghatározott kiszállítással összefüggő adatokra, ugyanakkor ezen kezelési mód jogalapját már az érintett hozzájárulása képezi. Az érintett a hozzájárulását az ÁSZF-ben meghatározott kényelmi funkciók, vásárlási kedvezmények, személyre szabott kiszolgálás érdekében adhatja meg saját önkéntes elhatározása alapján. A kezelt adatok körébe tartozik az érintett neve, a bejelentkezéshez használt email címe és jelszava, számlázási és szállítási címe,  az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke).

 5.2 Az adatkezelés célja: a 8xlwebshop.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kényelmi funkciók azon adatok vonatkozásában, amelyek a regisztráció nélküli vásárlás esetén jogszabály alapján kötelezően megadandó adatként minősülnének, valamint közvetlenebb vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, piackutatás, személyre szabottabb kiszolgálás, vevői elégedettség növelése a jelen fejezet szerint megadható valamennyi adat vonatkozásában.

 5.3 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Ekertv. 13/A. § (4) bekezdésével és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdésével.

 5.4 Az adatkezelés időtartama: a Grt. 6. § (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban a regisztráció érintett általi visszavonásáig, illetve ezen belül egyes regisztrált adatok törléséig figyelembe véve, hogy az 5. fejezetben meghatározott adatok kezelését az ott meghatározottak szerint a regisztráció visszavonása vagy egyes regisztrált adatok törlése nem érinti. Amennyiben az érintett 10 éven keresztül nem jelentkezik be 8xlwebshop.hu fiókjába, úgy az itt tárolt adatokat töröljük.

 5.5 Az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-74515/2014.

6.  WEBÁRUHÁZ LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE

 
6.1 A szerver naplók jelen fejezet szerint gyűjtött adatai önmagukban a látogatók azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. fiók regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 6.2 Palányiné Babák Zsófia E.V. - 8xlwebshop.hu kijelenti, hogy a naplóállományok elemzése során nyert adatokat – a jelen Szabályzat kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – más adatokkal nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

 6.3 Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, automatikusan képzett technikai azonosító, a meglátogatott oldalak címe és sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek. (A jelen fejezetben a látogatói adatkezelésünk feltételeit fejtjük ki, szerver naplók egyéb célból (pl. vásárlásokhoz kapcsolódóan) is létrejönnek, amelyek kezelését az érintett adatkezelési célokkal összefüggésben részletezzük).

 6.4 Adatkezelés célja: a 8xlwebshop.hu oldalainak látogatása során a szolgáltatások működésének biztosítása és ellenőrzése, üzemeltetés biztonsága (adatvesztés megakadályozása), webáruház fejlesztése, látogatói szokások statisztikai célú elemzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

 6.5 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

 6.6 Adatfeldolgozó: A 8xlwebshop.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

 6.7 Adatkezelés időtartama: 30 nap

 6.8 A 8xlwebshop.hu címen keresztül elérhető webáruház a web szerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie) alkalmaz, amennyiben a látogató ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a látogatók számára.